תנאי השימוש
השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן, ושימוש בו מהווה הסכמה לתנאי השימוש.

המידע המוצג באתר
האתר והמידע המוצג בו ניתנים כשירות לאזרח. השירות באתר מאפשר למשתמש לקבל מידע בסיסי אודות
מוצרי הביטוח שברשותו וזאת על סמך הזנת נתוניו האישיים במסך ההזדהות.
המידע באתר מתעדכן מעת לעת על בסיס נתונים המתקבלים מחברות הביטוח. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
אינה מבצעת כל שינוי בנתונים, אלא מעבדת אותם לצורך הצגתם בלבד, ומכל מקום אינה אחראית להם. המידע
מהווה אינדיקציה לקיום מוצר ביטוח בלבד, אינו מעיד בהכרח על קיומן של פוליסות ביטוח כלשהן ולא ישמש
ראיה לקיומה של פוליסת ביטוח. יובהר כי בנתונים המוצגים עלולות ליפול שגיאות, ובכל מקרה יש לפנות
לחברות הביטוח לצורך בירור המצב העדכני של הפוליסות.
ככל שמשתמש מעוניין במידע נרחב מזה המופיע באתר, באפשרותו לעבור לאתר חברת הביטוח, להיכנס לאזור
האישי שלו באתר חברת הביטוח ובו לאתר מסמכים ולבצע פעולות.

מומלץ לעיין בקפידה בכל המידע המוצג באתר טרם השימוש במנוע החיפוש, לרבות עיון בכל המסמכים
וההסברים המופיעים באתר ובייחוד בתנאי השימוש שלהלן.

שינויים באתר
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר, להגביל או לחסום את השימוש באתר,
להכניס באתר שינויים ושיפורים בכל עת, ואף להפסיק ולחדש את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט. כמו כן, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי ובלא
התראה מראש את פעילות האתר.

מהימנות המידע והנתונים המוצגים באתר
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עובדיה ונציגיה אינם אחראים למהימנות הנתונים המוצגים באתר ולא יהיו
אחראים לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר, וזאת בין שהטעויות נגרמו כתוצאה ממידע שהועבר מחברות
הביטוח, בין שהטעויות התקבלו כתוצאה מעיבוד המידע לצורך הצגתו באתר או מכל סיבה אחרת.
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עובדיה ונציגיה לא יישאו באחריות לכל שימוש שייעשה באתר, להתאמתו
לצורכי הגולשים, לשינויים שייעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי, ולכל נזק
שנגרם למשתמש או לכל צד שלישי במישרין או בעקיפין משימוש באתר או במידע המוצג בו.
המידע המוצג באתר אינו בגדר תחליף לבירור זכויות המשתמש ישירות מול חברות הביטוח המנהלות את מוצרי
הביטוח, בין שתוצאות החיפוש מעידות כי קיים מוצר ביטוח ובין שתוצאות החיפוש מעידות כי לא קיים מוצר
ביטוח. המידע הקובע הוא זה המצוי אצל חברות הביטוח. אין בהזדהות באתר כדי לייתר את חובת ההזדהות
בפני כל חברת ביטוח בהתאם לנהליה.

הגבלות על השימוש באתר
השימוש באתר מיועד למטרות פרטיות בלבד. אין להשתמש בתכנים ובנתונים המופיעים באתר לכל מטרה, בין
מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.
אין לגבות תשלום בעבור מסירת מידע שהתקבל באמצעות האתר.
אין ליצור שום מאגר מידע בשום דרך ממידע שהתקבל באמצעות האתר.
תנאי השימוש וכל הקשור באתר נמצאים בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת בין משתמש או גולש באתר
זה ובין רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בשל פעילות, חיפוש או גלישה באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי
המשפט המוסמכים.